Dane do wpłat

Wpłat należy dokonywać na konto komornika w:

PKO BP:

61 1020 5242 0000 2502 0019 0793
podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sprawy (KM, KMS, KMP).


Wpłat można dokonywać również bezpośrednio w kasie kancelarii (kasa czynna w godzinach pracy)

Aktualności
 

24 grudnia 2019

 

Kancelaria Komornika

 

będzie nieczynna.

 

 

Dzień dodatkowego urzędowania Kancelarii

 

wyznaczono na 14 grudnia (sobota)

 

 

 

31grudnia 2019

 

Kancelaria Komornika

 

będzie czynna do godziny 12.00

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII:

poniedziałek 8.00 - 18.00

wtorek - czwartek 8.00 - 16.00

piątek 8.00 - 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje

Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń.
Sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.
Wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Witamy w serwisie internetowym Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia Edyty Kargul.

Znajdziecie tu Państwo podstawowe informacje na temat pracy kancelarii, zasięgu działania komorniczego, obwieszczenia o licytacjach, wzory wniosków egzekucyjnych itp.

 

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieścia Edyta Kargul, Gwarna 11/6, 50-001 Wrocław (dalej „Kancelaria”).
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e-mail:kancelaria@wroclawkomornik.com.pl,
tel.: 71-7966800 lub na adres: ul. Gwarna 11/6, 50-001 Wrocław.
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Roman Kwieciński adres e-mail: iod.wroclaw.012@komornik.pl
Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie ją cofnąć, przesyłając w drodze e-mail : kancelaria@wroclawkomornik.com.pl, telefonicznie: tel.: 71-7966800 lub pisemnie na adres Gwarna 11/6, 50-001 Wrocław.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np. doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.
Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych.

  • Dodaj link do: